Tietosuojaseloste nuohouspokkinen.fi

Tämä on Nuohousoimi Asko Pokkinen tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 31.12.2020.

Rekisterinpitäjä

nimi: Nuohoustoimi Asko Pokkinen tmi

osoite:  Leinikkikatu 2D 14, 20740 Turku

Puhelinnumero: 0400 780570

Y-tunnus: 1305959-7

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Asko Pokkinen

puhelinnumero: 0400 780 570

sähköpostiosoite: asko (at) nuohouspokkinen.fi

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

      Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, toimituksen, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

      Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, yrityksen tiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, IP-osoite, selain- ja laitetiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

       Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja hinnoista.

Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet

      Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Evästeet

      Nuohoustoimi Asko Pokkinen tmi käyttää verkkosivuilla evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

      Nuohoustoimi Asko Pokkinen tmi voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

      Google (kohdennettu mainonta)

      Facebook (kohdennettu mainonta)

Olemme varmistaneet jokaiselta tietojen käsittelijältä, että tietoja käsitellään lainmukaisesti ja 25.5.2018 voimaan astuvan GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

      Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos valitsemamme kumppani säilyttää tietoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme että henkilötietosi ovat suojassa GDPR-asetuksen vaatimalla tavalla

Rekisterin suojauksen periaatteet

      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

      Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

      Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).